Informacje podstawowe

BEZPŁATNE KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE - NOWĄ FORMĄ KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO DOROSŁYCH !!!  ( KKZ)

Kwalifikacyjny kurs zawodowy

jest formą zastępującą dotychczasowe kształcenie dorosłych w technikach uzupełniających

Ogólne informacje o kursie kwalifikacyjnym:

Kwalifikacyjny kurs zawodowy to kurs prowadzony według programu nauczania, uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji (K).Minimalna liczba godzin kształcenia na kursie jest równa minimalnej liczbie godzin kształcenia zawodowego, określonej w podstawie programowej kształcenia w zawodach dla danej kwalifikacji.

Po zakończeniu każdej kwalifikacji uczestnik kursu uzyskuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, które umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji, przeprowadzonego przez okręgową komisje egzaminacyjną (OKE).

Jest to egzamin zewnętrzny, przeprowadzony w formie pisemnej ( test wielokrotnego wyboru) oraz praktycznej (wykonanie elementu pracy zgodnie z efektami wynikającymi z podstawy programowej).

Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda pozytywnie egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w danym zawodzie.

Dyplom technika w określonym zawodzie będzie mogła otrzymać osoba, która posiada wykształcenie średnie i świadectwa potwierdzające wszystkie kwalifikacje w obrębie danego zawodu.

Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w określonym zawodzie będzie mogła otrzymać osoba, która posiada wykształcenie minimum zawodowe i świadectwo lub świadectwa potwierdzające wszystkie kwalifikacje.

Warunki uczestnictwa w kursie:

W kwalifikacyjnych kursach zawodowych mogą uczestniczyć wszystkie zainteresowane osoby bez względu na wykształcenie. Jedynym wymogiem jest skończenie 18 roku życia.

Forma kursu i czas trwania

Kwalifikacyjne kursy zawodowe są organizowane w formie zaocznej. Programy oraz wymiar godzin kursów kwalifikacyjnych są zgodne z podstawami programowymi kształcenia w danym zawodzie.  Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym, w soboty i niedziele przez 2 semestry zazwyczaj,                    co 2 tygodnie.

Rozpoczęcie kursów planuje się od września 2013 r.

Ofertę Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych kierujemy do osób, które myślą o:

podnoszeniu swoich kwalifikacji zawodowych
zdobyciu nowego zawodu
zmianie pracy
uruchomieniu własnej działalności gospodarczej
Prowadzimy nabór na następujące kwalifikacyjne kursy zawodowe:

OBSZAR ADMINISTRACYJNO-USŁUGOWY ( technik ekonomista i technik rachunkowości).

A.65 Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych
A.35 Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji
A.36 Prowadzenie rachunkowości


OBSZAR ELEKTRYCZNO-ELEKTRONICZNY ( technik mechatronik)
 
E.3 Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych.
E.18. Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych.
E.19. Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych.


OBSZAR TURYSTYCZNO-GASTRONOMICZNY ( technik żywienia i usług gastronomicznych, kucharz)

T.6 Sporządzanie napojów i potraw
T.15 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych.
 
Podania o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy można składać w sekretariacie szkoły.