Zaoczne

UZUPEŁNIAJĄCE KSZTAŁCENIE ZAOCZNE DLA DOROSŁYCH

Lepiej wiedzieć więcej

Nauka w trybie zaocznym cieszy się nieustającą popularnością. Daje możliwość uzupełnienia wykształcenia lub zdobycia nowych kwalifikacji. To atrakcyjna i elastyczna forma edukacji dla osób pracujących.

Bezustanne dokształcanie się to znak naszych czasów. Konieczne staje się poszerzanie kwalifikacji, a zmiany na rynku pracy  wymagają elastyczności i dostosowywania się do potrzeb pracodawców. Oferta jest kierowana do tegorocznych absolwentów szkół oraz do absolwentów sprzed wielu lat. Nauka jest bezpłatna, odbywa się w trybie weekendowym. Wszyscy słuchacze mogą korzystać z zasobów Centrum Multimedialnego.

 

Absolwentom Szkoły Branżowej I stopnia,  zasadniczej szkoły zawodowej i gimnazjum proponujemy naukę :

► w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych (nauka trwa 3 lub 4 lata). Nauka kończy się egzaminem maturalnym lub świadectwem ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej.

Absolwentom szkół średnich i ponadgimnazjalnych oferujemy naukę  w szkole policealnej w zawodach:

- technik administracji (4 semestry),

- technik bezpieczeństwa i higieny pracy (3 semestry),

- technik rachunkowości (4 semestry),

Nauka kończy się egzaminem z nauki zawodu w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.

Oferujemy kwalifikacyjne kursy zawodowe:

  • monter mechatronik,

  • technik mechatronik,

  • technik logistyk,

  • technik mechanik

 

Informacje dla słuchaczy szkół dla dorosłych:

Rozkład godzin klasa zaocznych

Plany zajęć

Terminy zjazdów