Szkoły

Technikum

          *Hotelarskie (TH) -technik hotelarstwa 
          *Ekonomiczne (TE) –technik ekonomista 
          *Żywienia i usług gastronomicznych (TG) -technik żywienia i usług gastronomicznych 
          *Logistyczne (TL) –technik logistyk 
          *Informatyczne (TI) –technik informatyk 
          *Mechatroniczne (TM) -technik mechatronik 
          *Urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (TUS) -technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej


Szkoły Uzupełniające zaoczne

-  I Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
          *podbudowa Gimnazjum i szkoły podstawowej


Szkoły Policealne zaoczne

- Policealna Szkoła Nr1 
          *technik informatyk
          *technik administracji
          *technik rachunkowości
          *technik bezpieczeństwa i higieny pracy


Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe